• PL
  • PL

logo

Zespół kancelarii

Michał Tkaczuk, radca prawny
Członek Okręgowej Izby Radców w Poznaniu od 2007 roku, absolwent prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obronił pracę magisterską pt. Transgraniczne przeniesienie siedziby spółki kapitałowej w ramach Wspólnoty Europejskiej a statut personalny wyznaczany przez prawo krajowe państw członkowskich, przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Kocha. Radca prawny Michał Tkaczuk posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe obejmujące zastępstwo przed sądami i organami w sprawach cywilnych, gospodarczych oraz administracyjnych, a także udział w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, m.in. w zakresie doradztwa korporacyjnego, sporów pomiędzy wspólnikami spółek prawa handlowego, czy sporów dotyczących prawnej problematyki nieruchomości a nadto doradztwo i reprezentacja w toku procesów inwestycyjnych, optymalizacji prawnej i podatkowej, kontraktów i transakcji z elementami transgranicznymi ze szczególnym uwzględnieniem krajów rosyjskiego obszaru językowego. W kancelarii jest odpowiedzialny głównie za współpracę z partnerami z rynków wschodnich.

Preferowane obszary praktyki zawodowej: rozwiązywanie sporów, kontrakty w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym, problematyka prawna nieruchomości, optymalizacje prawne i podatkowe

Znajomość języków obcych: angielski, rosyjski, białoruski

Kontakt: m.tkaczuk@tkaczuk.eu

Marcin Reszka, radca prawny
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu od 2007 roku. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także studia podyplomowe „Realizacja inwestycji celu publicznego oraz procedury FIDIC i Banku Światowego” oraz „Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne” na Politechnice Poznańskiej. Specjalizuje się w prawie ubezpieczeń gospodarczych oraz prawie zamówień publicznych przy szczególnym uwzględnieniu realizacji inwestycji budowlanych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC.

Preferowane obszary praktyki zawodowej: zamówienia publiczne, obsługa inwestycji budowlanych, w szczególności w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC, ubezpieczenia gospodarcza.

Znajomość języków obcych: angielski

Kontakt: m.reszka@tkaczuk.eu

Dr Krzysztof Mularski, radca prawny
Absolwent prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, obecnie adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na UAM. Od 2005 roku opublikował niemalże trzydzieści prac w licznych czasopismach naukowych. Autor m.in. monografii Czynności podobne do czynności prawnych. Specjalizuje się w dziedzinie nauki prawa cywilnego materialnego, ze szczególnym uwzględnieniem związków prawa cywilnego z teorią prawa, semiotyką, logiką i filozofią. Laureat prestiżowych nagród i stypendiów, m. in. stypendiów: Fundacji UAM i "Start" Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Aktualnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną.

Preferowane obszary praktyki zawodowej: prawo cywilne materialne, prawo medyczne

Znajomość języków obcych: niemiecki, komunikatywnie angielski i rosyjski, podstawy farsi i dari

Lista publikacji

Joanna Terka, aplikant radcowski
Prawnik, aplikant radcowski. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz stypendystka w ramach programu Socrates/Erasmus na Università degli Studi di Padova oraz Università per gli Stranieri di Perugia we Włoszech. Pracę dyplomową pod tytułem „Geneza i ewolucja instytucji separacji i rozwodu w prawie polskim i włoskim” obroniła pod kierunkiem prof. dr hab. Wojciecha Dajczaka. Jest również absolwentem Europejskiej Akademii Dyplomacji w Warszawie. Obecnie w ramach pogłębiania wiedzy w przedmiocie prawa finansowego przygotowuje pracę podyplomową na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w przedmiocie „Obejścia prawa podatkowego”.

Posługuje się językiem angielskim, włoskim.

Obszar jej zainteresowań obejmuje zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, transportowego, pracy oraz podatków.

Kontakt: j.terka@tkaczuk.eu

Agata Jóźwiak, prawnik
Studentka V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przygotowuje pracę magisterską na temat "Stosowania Konstytucji przez Sąd Najwyższy w sprawach karnych" pod kierunkiem prof. dr hab. Pawła Wilińskiego.

Znajomość języków obcych: angielski, niemiecki

Kontakt: a.jozwiak@tkaczuk.eu

Marcin Markowski, prawnik
Student V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Część studiów odbył na Université de Rennes 1 we Francji. Przygotowuje pracę magisterską pt. "Realizacja zasady słuszności odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości w prawie polskim i francuskim" pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Szewczyka. W kręgu jego zainteresowań naukowych leżą, obok materialnego prawa administracyjnego, prawne aspekty obrotu dziełami sztuki i ochrony dziedzictwa kulturowego. Swoje pasje rozwija poprzez działalność w Kole Naukowym Obrotu Dziełami Sztuki i Prawnej Ochrony Dziedzictwa Kulturowego 'van Meegeren', którego jest współzałożycielem.

Znajomość języków obcych: angielski i francuski

Kontakt: m.markowski@tkaczuk.eu

Aleksandra Domaszewicz, tłumacz
Asystent do spraw obsługi rynków wschodnich. W 2013 roku ukończyła filologię rosyjską na wydziale neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendystka programu Erasmus na Universitetet i Tromso w Norwegii. Studiowała również na Uniwersytecie im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie.

Znajomość języków obcych: rosyjski, angielski, norweski

Kontakt: a.domaszewicz@tkaczuk.eu


Zespół Przedstawicielstwa Kancelarii w Mińsku

Olga Pietrovna Shamko
W 1989 r. ukończyła Instytut Gospodarki Narodowej w Mińsku na wydziale finanse i rachunkość - wykształcenie wyższe ekonomiczne. Zdobyła wieloletnie doświadczenie zawodowe poprzez pracę w sferze struktur handlowych świadczących usługi transportowe, ekspedycyjne, prawnicze, audytorskie, turystyczne, remontowo-budowlane i inne. Praktyka zawodowa obejmuje współpracę zarówno z zagranicznymi organizacjami i przedstawicielstwami, jak i z prywatnymi przedsiębiorcami, będącymi rezydentami Republiki Białoruś.

Znajomość języków: rosyjski, białoruski

Pilip Kharolski
W 2007 roku ukończył Miński Państwowy College Handlowy na specjalizacji prawnik (prawo i organizacja zabezpieczeń społecznych). Następnie pobierał nauki w Białoruskim Instytucie Prawoznawstwa na specjalizacji prawnik (prawo gospodarcze), który ukończył w 2014 roku.

Znajomość języków: rosyjski, białoruski

Olga Ivanovna Khanetskaya
W 2007 roku ukończyła Miński Instytut Zarządzania na specjalizacji prawoznawstwo – kwalifikacja prawnik.

Znajomość języków: rosyjski, białoruski

Olga Alekseyevna Kozel
W 2012 r. ukończyła Miński Państwowy College Technologii Przemysłu Lekkiego – w ramach specjalizacji - przedsiębiorczość.

Znajomość języków: rosyjski, białoruski